Voorwaarden lidmaatschap A.V.O.’83


Algemeen:

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt na inlevering van het inschrijfformulier gelijktijdig met de eerste contributie in rekening gebracht.

Training (m.u.v. de gewone wandelaars)
Zowel bij de jeugd als senioren wordt de training verzorgd door uitsluitend gediplomeerde trainers.

Contributie
De contributie wordt eenmaal per kwartaal via automatische incasso geïnd. De jaarlijkse bondsafdracht zal samen met de contributie van het 1e kwartaal worden geïnd. 

Clubtenue
Het clubtenue van A.V.O.'83 bestaat uit

  • alle wandelvormen: een blauw poloshirt met embleem van A.V.O.’83 op de borst. Het is gewenst een clubtenue te dragen als je deelneemt aan een georganiseerde wandeltocht.

  • atletiek:een cobaltblauw shirt met embleem van A.V.O.’83 op de borst en donkerblauw short.

Het is verplicht een clubtenue te dragen als je deelneemt aan een door de Atletiekunie goedgekeurde wedstrijd.
Dit geldt bij baan- en wegwedstrijden voor zowel senioren en jeugdleden.

Opzeggen van het lidmaatschap
Opzeggen dient per e-mail (ledenadministratie@avo83.nl) of schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren (zie www.avo83.nl).
Hierbij dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van:
2 maanden voor leden KNBLO,
1 maand voor leden van de Atletiekunie,
dat het lidmaatschap voor minimaal 6 maanden is aangegaan.
Restitutie van contributie vindt niet plaats.

Voor alle wandelvormen, lid KNBLO, geldt:
Opzegging na 31 oktober betekent dat het lidmaatschap van de KNBLO voor het volgend jaar wederom volledig verschuldigd is.

Voor atletiek geldt:
Opzegging na 30 november betekent dat het lidmaatschap van de Atletiekunie en eventuele licentie voor het volgend jaar wederom volledig verschuldigd is.

Organisatie wedstrijden en wandeltochten
Jaarlijks organiseert de Wedstrijd Organisatie Commissie van A.V.O.’83 diverse wedstrijden. De wandelafdeling organiseert jaarlijk diverse wandeltochten.
Indien u door één van de leden van de W.O.C. of de wandelafdeling wordt benaderd om te assisteren bij de organisatie van een wedstrijd of wandeltocht, bedenk dan alvorens NEE te zeggen dat vele handen licht werk maken en dat uw hulp (of van een gezinslid) zeer wordt gewaardeerd.


Wandelen, Nordic Walking, Sportief Wandelen

Lidmaatschap KNBLO wandelorganisatie Nederland
Het lidmaatschap van de KNBLO wandelorganisatie Nederland wordt jaarlijks in rekening gebracht.
Het lidmaatschap geeft u recht op een reductie op het inschrijfgeld van de Vierdaagse van Nijmegen. Tevens ontvangt ieder het landelijk wandelprogramma dat jaarlijks in boekvorm verschijnt.
Ook ontvangt u 6 x per jaar het “Het Wandelmagazine” van de KNBLO.


Atletiek

Lidmaatschap Atletiekunie
Het lidmaatschap van de Atletiekunie wordt jaarlijks in de maand januari of bij eerste betaling in rekening gebracht. Van de Atletiekunie ontvangt u 4 maal per jaar het blad ST>RT.

Licentie
Om aan officiële wedstrijden deel te kunnen nemen is het bezit van een wedstrijdlicentie verplicht. De kosten van een licentie worden in de maand januari met de contributienota in rekening gebracht. Zonder wedstrijdlicentie kan wel als recreant worden deelgenomen aan wegwedstrijden. Voor de baanwedstrijden van de jeugdleden is een licentie vereist. 

 

Aanmelden als lid Overzicht