Verslag Elektronische ALV - 25 mei 2021 19.30 uur

Verslag ALV - 25 mei 2021

Op woensdag 28 mei 2021 heeft de buitengewone elektronisch ALV plaatsgevonden. Hieronder de samenvatting.

 

  •  Verkiezing nieuwe voorzitter: met 76 unanieme stemmen voor is Rein Meester gekozen als nieuwe voorzitter van AVO83. Het bestuur wenst Rein veel succes!
  • Verslag kascontrolecommissie: De kascontrole is uitgevoerd door Jan Jacobs en Gerry van Nijnatten. Het verslag was voor alle stemmers unaniem akkoord, en daarmee heeft het oude bestuur decharge gekregen voor het afgelopen jaar.
  • Impact corona op de vereniging: De kosten zijn lager dan normaal, maar de inkomsten zijn ook flink teruggevallen. Hoewel AVO83 maximaal gebruik maakt van de beschikbare subsidieregelingen, was er in 2020 sprake van een klein verlies.
  • Trea Leijs volgt Gerry op, en vormt samen met Jan de nieuwe kascontrolecommissie. Leo Hellemons is voor alle leden akkoord als reservelid.
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden: Lud Kessel is aftredend en niet herkiesbaar. Jeanne vd Straten is aftredend en door alle stemmende leden herkozen. Rinus Welten is tussentijd afgetreden.
  • Update renovatie atletiekbaan. De renovatiewerkzaamheden verlopen volgens planning. De kosten voor de vereniging blijven, mede door de bijdrage vanuit de gemeente voor 2/3 van de kosten, en een verwachte subsidietoekenning vanuit de landelijke overheid van 20%, ruim binnen de ruimte (financieel) die vorig jaar tijdens de ALV is gegeven door de leden aan het bestuur.
  • WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen): de overheid wil met deze wet belangenverstrengeling tegengaan binnen verenigingen, en ervoor zorgen dat verenigingen goed worden bestuurd. Onderdeel hiervan zijn de reglementen. Het algemeen reglement is enkele jaren geleden al gemoderniseerd en goedgekeurd door de ALV. Maar de statuten van AVO83 dateren van 1983, en moeten binnen nu en 5 jaar tegen het licht worden gehouden. Het bestuur gaat hiermee aan de slag, en komt hier in een volgende ALV op terug.
  • Veilig en Vertrouwd Sporten: naar aanleiding van wat er bij de turnsport is gebeurd, zijn de regelingen rondom veilig en vertrouwd sporten vanuit NOCNSF landelijk aangescherpt. Ook AVO83 gaat hierin mee. Inmiddels zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld: Eva van Waalwijk van Doorn voor de jeugd, en Debbie Mol voor de senioren. Daarnaast wordt er door AVO83 al het mogelijke gedaan om iedereen veilig en vertrouwd te kunnen laten sporten,  kijk hier op de site voor alle details.
  • Voorstel datum voor reguliere ALV 2021. Alle leden die hebben gestemd, zijn akkoord dat er een nieuwe datum wordt geprikt voor het moment dat de ALV weer fysiek gehouden kan worden. Het bestuur stelt een datum vast, zodra dit mogelijk is.

Namens het bestuur van A.V.O.'83
John Snepvangers, secretaris