Extra Algemene Ledenvergadering 5 oktober

Op woensdag 5 oktober 2022 om 20.45 uur wordt een extra algemene ledenvergadering gehouden. Deze ALV wordt aansluitend aan de trainingen in de kantine gehouden. Tijdens de ALV staat er 1 punt op de agenda: het wijzigen van de statuten van AVO83.

Door de notaris zijn onvolkomenheden geconstateerd in de procedure zoals die is gehanteerd bij het goedkeuren van de statuten tijdens de vorige ALV in mei 2022, waardoor de nieuwe statuten niet notarieel vastgelegd kunnen worden.

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dienen de statuten van AVO83 te worden geactualiseerd. Een wijziging van de statuten dient te worden goedgekeurd door minimaal 2/3 van alle leden tijdens de ALV. Op de homepage van AVO83 zullen zijn de huidige statuten en het voorstel voor de gewijzigde statuten in te zien zijn, alsmede een korte toelichting hierop.

Tijdens de ALV van 5 oktober aanstaande zal het goedkeuren van de gewijzigde statuten in stemming worden gebracht. Mocht bij stemming op 5 oktober 2022 blijken dat er onvoldoende quorum tijdens deze ALV aanwezig is, dan zal na de stemming een datum worden geprikt om een extra ALV te houden, met als enige agendapunt het goedkeuren van de statuten. Tijdens deze extra ALV geldt geen minimum quorum.

Namens het bestuur van A.V.O.'83,

John Snepvangers, secretaris

Nieuws Overzicht