Verzekeringen Atletiekunie en KWBN

Ten behoeve van alle bij de Atletiekunie / KWBN aangesloten verenigingen, aangesloten stichtingen en leden hebben de Atletiekunie en de KNBLO enkele collectieve verzekeringen afgesloten. In grote lijnen zijn deze verzekeringen van toepassing op alle geregistreerde verenigingen, stichtingen en verenigingsleden. Deze verzekeringen maken deel uit van de inhoud van het lidmaatschap van de Atletiekunie en KWBN.

Onderstaande tekst refereert naar de Atletiekunie. Exact dezelfde verzekeringen zijn van toepassing voor de KWBN.

Het betreft de volgende verzekeringen:

 • collectieve aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB);
 • collectieve ongevallen verzekering;
 • collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.


Omdat verzekeren een vak apart is heeft de Atletiekunie de afhandeling van vragen en eventuele claims in handen gegeven van Vanbreda Risk & Benefits. Door middel van onderstaande link komt u rechtstreeks op de Atletiekunie-pagina van de website van Vanbreda Risk & Benefits en kunt u meer informatie krijgen over de bovengenoemde verzekeringen. Daarnaast kunt u ook informatie vinden over de verzekering voor vrijwillige verkeersregelaars.

Schade melden.
Heeft u als lid van de Atletiekunie schade opgelopen of veroorzaakt, dan kunt u ook via onderstaande links in contact komen met Vanbreda Risk & Benefits.

Verzekeringen

Per 1 januari 2006 heeft de Atletiekunie ten behoeve van haar verenigingen en leden de onderstaande verzekeringen afgesloten:

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De bestaande aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie is per 1 januari 2006 ongewijzigd voortgezet. In de hoedanigheid van eigenaar/exploitant van een nationale atletiek bond is de aansprakelijkheid voor de volgende bedragen verzekerd:

€ 1.250.000,00 als maximum per gebeurtenis gemaximeerd tot € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar.

De verzekerden van deze polis zijn:

 • Bij de K.N.A.U. aangesloten verenigingen en stichtingen;
 • Loopservice als aangesloten vereniging;
 • Medeverzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met de organisatie van verenigingsevenementen en activiteiten, welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hieraan wel bevorderlijk zijn.

 

Tevens worden als verzekerden aangemerkt:

 • Bestuursleden van de vereniging, handelend als zodanig;
 • De leden van de vereniging;
 • De ondergeschikten en vrijwilligers van verzekeringnemer, indien zij werkzaamheden voor hem verrichten en voorzover niet elders verzekerd.

 

De eerder genoemde verzekerde bedragen zijn gelimiteerd tot € 50.000,00 per gebeurtenis en gemaximeerd tot € 100.000,00 per verzekeringsjaar. Indien er sprake is van aansprakelijkheid van verzekerden voor schade aan zaken van derden (b.v. trainingsmateriaal) die een verzekerde ter behandeling en/of ter bewerking onder zich had.

De van toepassing zijnde eigen risico’s luiden € 45,00 per gebeurtenis voor schade aan zaken van derden.

Het eigen risico welke geldt indien er sprake is van aansprakelijkheid van verzekerden voor schade aan zaken van derden ter behandeling en/of ter bewerking is € 225,00 per gebeurtenis. 

Uitgesloten op de aansprakelijkheidsverzekering zijn de aanspraken voor schade verband houdend met diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van zaken.

Indien u in het bezit gesteld wenst te worden van de van toepassing zijnde voorwaarden van deze aansprakelijkheidsverzekering en/of indien u vragen heeft over deze verzekering verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken door middel van het sturen van een mailbericht aan knau@vanbredanl.com.

Wij zullen na ontvangst van uw mailbericht zo spoedig mogelijk een antwoord op de door u gestelde vraag geven en/of u de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering toesturen.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend; in alle gevallen is de polistekst leidend. 

Collectieve ongevallenverzekering

Per 1 januari 2006 is er ten behoeve van alle (bestuurs)leden, alle trainers/coaches en alle vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie die als zodanig zijn geregistreerd een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Deze verzekering verleent een kapitaalsuitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

De dekking voor de collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend van kracht tijdens het deelnemen aan activiteiten (waaronder ook wordt verstaan vergaderingen en trainingen) op plaatsen en uren welke door de verzekeringnemer zijn vastgesteld en het rechtstreeks gaan, naar en komen van de plaats waar die activiteiten plaatsvinden.

Per persoon gelden onderstaande verzekerde sommen:

Rubriek A (overlijden):

€   5.000,00

Rubriek B (blijvende invaliditeit):

€ 25.000,00

Rubriek D (geneeskundige kosten):

€      500,00

Voor verzekerden jonger dan 16 jaar en ouder dan 70 jaar zullen de verzekerde sommen voor rubriek A, B en D geacht te zijn verlaagd tot de helft van de genoemde verzekerde sommen.

De verzekering eindigt ten aanzien van een verzekerde zonder meer op het moment dat men de leeftijd van 75 jaar bereikt.

Alleen voor rubriek D is er een eigen risico van toepassing ter grootte van € 50,00 per persoon per geval.

De blijvende invaliditeit dient in Nederland te worden vastgesteld naar Nederlandse maatstaven en begrippen. Bij de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit wordt de mate van invaliditeit tot het beoefenen van sport buiten beschouwing gelaten.

Indien u in het bezit gesteld wenst te worden van de van toepassing zijnde voorwaarden van deze verzekering en/of indien u vragen heeft over deze verzekering verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken door middel van het sturen van een mailbericht aan knau@vanbredanl.com 

Wij zullen na ontvangst van uw mailbericht zo spoedig mogelijk een antwoord op de door u gestelde vraag geven en/of u de voorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering toesturen.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend; in alle gevallen is de polistekst leidend. 

BCA (Bestuurdersaansprakelijkheids) verzekering

De Commissarissen- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de K.N.A.U. biedt per 1 januari 2006 dekking voor de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een commissaris en/of bestuurder in verband met een "foutief" handelen of nalaten van deze (of een andere) commissaris of bestuurder van de organisatie.

Voorbeelden waar deze verzekering onder andere dekking voor kan verlenen zijn:

 • beslissingen met eventuele vergaande financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding;
 • het verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten;
 • het niet verschaffen van inlichtingen aan commissarissen of andere toezichthoudende personen, zodat zij hun toezichthoudende functie niet kunnen uitoefenen.

 

Het verzekerd bedrag dat voor de K.N.A.U. van toepassing is bedraagt € 2.500.000,00 als maximum per schade en per verzekeringstermijn. Er is geen eigen risico per schade van toepassing. Op deze polis is Stichting Atletiek Fondsen aangetekend als rechtspersoon.

Per 1 maart 2006 heeft de K.N.A.U. er eveneens voor gekozen om alle verenigingen welke bij de K.N.A.U. zijn aangesloten op deze polis mee te verzekeren. Voor de verenigingen geldt een verzekerd bedrag van € 500.000,00 per vereniging. 

Indien u in het bezit gesteld wenst te worden van de van toepassing zijnde voorwaarden van deze bca-verzekering en/of indien u vragen heeft over deze verzekering verzoeken wij u vriendelijk een  mailbericht te sturen aan knau@vanbredanl.com.

Wij zullen na ontvangst van uw mailbericht zo spoedig mogelijk een antwoord op de door u gestelde vraag geven en/of u de voorwaarden van de bca-verzekering toesturen.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend; in alle gevallen is de polistekst leidend.

 

Algemene informatie Overzicht