Schema groep Henk

Datum Waar Wat Omvang Hoe

 

Pauze

 

1-11 buitenom herstelweek 10x 3 min.
30 min.
DL1/3 P=3 min
6-11 buitenom dobbelsteen loop ? DL2 ?
8-11 buitenom 1,2,3,4,5,4,3,2,1 25 min. DL2 P=2 min
13-11 buitenom 5x2 en 5x3 25 min. DL2

P= 2/3 min SP 4 min

15-11 kunststofbaan zwaan kleef aan 2x 15 min. DL2

P= 1 ronde

 

 

Groep 2 (Henk) overzicht